باز شدن پورت Kerio

2016-02-28

در روزهای اخیر پورت Kerio نیز از طرف مخابرات باز شده و در بیشتر ISP ها بدون مشکل کار می کند.