آخرین وضعیت محدودیت های اخیر

۱۳۹۴-۱۲-۰۹

طی چند روز گذشته غیر از سرویس Kerio که در بیشتر جاها هنوز از طرف مخابرات محدود می باشد، بقیه سرویس ها در بیشتر IPS ها بدون مشکل کار می کنند.