سرورهای Cisco AnyConnect


c1.irserver.xyz:443
c2.irserver.xyz:443
c3.irserver.xyz:443
c4.irserver.xyz:443

c5.irserver.xyz:443
c6.irserver.xyz:443
c7.irserver.xyz:443
c8.irserver.xyz:443

s9.irserver.xyz:443
s10.irserver.xyz:443
s12.irserver.xyz:443
s13.irserver.xyz:443

s1.irserver.xyz:510
s2.irserver.xyz:510

s3.irserver.xyz:800
s4.irserver.xyz:800
s5.irserver.xyz:800
s6.irserver.xyz:800
s7.irserver.xyz:800
s8.irserver.xyz:800
s11.irserver.xyz:800

cu1.irserver.xyz:800
cu2.irserver.xyz:800