سرورهای Cisco AnyConnect


c1.irserver.xyz
c2.irserver.xyz
c3.irserver.xyz
c4.irserver.xyz
c5.irserver.xyz

توجه مهم:

اگر با سرور های بالا موفق به اتصال نشدید، از سرور های زیر استفاده نمایید:

s3.irserver.xyz:800
s4.irserver.xyz:800
s2.irserver.xyz:510
s1.irserver.xyz:510
c6.irserver.xyz