سرورهای Cisco AnyConnect


c1.irserver.xyz
c2.irserver.xyz
c3.irserver.xyz
c4.irserver.xyz
c5.irserver.xyz
c6.irserver.xyz

s9.irserver.xyz:443
s10.irserver.xyz:443
s12.irserver.xyz:443
s13.irserver.xyz:443

s1.irserver.xyz:510
s2.irserver.xyz:510

s3.irserver.xyz:800
s4.irserver.xyz:800
s5.irserver.xyz:800
s6.irserver.xyz:800
s7.irserver.xyz:800
s8.irserver.xyz:800
s11.irserver.xyz:800